O nazwie festiwalu / O imenu festivala

Złota łódź to tytuł tomiku poetyckiego Srečka Kosovela, który zapożyczył go od bengalskiego poety Rabindranatha Tagorego. Również podczas lektury jego poezji Kosovel poznał światowe znaczenie poezji jako płaszczyzny porozumiewania się na najwyższym, najintymniejszym poziomie pomiędzy ludźmi posługującymi się różnymi językami i wywodzącymi się z różnych kultur na całym świecie. Dlatego też wybraliśmy go jako nazwę spotkania poetycko-translatorskiego w miejscowości Škocjan na słoweńskim Krasie, gdzie już od kilku lat spotykają się poeci i tłumacze z całego świata. Zdecydowaliśmy się, że zagranicznych twórców nie będziemy tylko zapraszali, ale wyjdziemy im naprzeciw i pokażemy w ich  kraju, kim jesteśmy i co robimy. Dlatego w tym roku Złotą łódź zacumowaliśmy u brzegu Wisły, w Krakowie, w bez wątpienia jednej z  najbogatszych kulturowo i najbardziej żywych poetycko starych stolic Europy; przygotowaliśmy prezentację współczesnej słoweńskiej sztuki ufając, że pozostanie tradycyjna i umożliwi, że kontakty Polski i Słowenii, właśnie poprzez sztukę i poezję, które prawdopodobnie w obydwu kulturach stanowią najwyższą formę wyrazu, jeszcze bardziej wzajemnie się rozwiną i wzbogacą. Złota łódź jest więc znakiem tej pogłębionej współpracy dwóch mocnych twórczo narodów, które dzielą się wspólnym starożytnym źródłem języka i kultury, i symbolizuje ruch, obserwowanie nurtów i wieczne przemiany tego, co niezmienne, żywy ogień w sercu ludzi, którzy dzielą wspólny, europejski los.

(Iztok Osojnik, Stowarzyszenie literackie IA – współorganizator festiwalu)

 

 

Zlati čoln je naslov pesniške zbirke Srečka Kosovela, ki si ga je izposodil pri bengalskem pesniku Rabindranathu Tagoreju. Prav ob branju njegovih pesmi je Kosovel spoznal svetovni pomen poezije za sporazumevanje na najvišji, najintimnejši ravni med ljudmi različnih jezikov in kultur po celem svetu. Zato smo ga tudi izbrali za naziv pesniškoprevajalskega srečanja v Škocjanu na Krasu, kjer se že vrsto let srečujejo pesniki in prevajalci iz vsega sveta. Odločili smo se, da tujih ustvarjalcev ne bomo samo vabili v goste, temveč se jim bomo odpravili nasproti in pri njih doma pokazali, kdo smo in kaj počnemo. Zato smo letos svoj Zlati čoln privezali na bregu Visle in v Krakovu, nedvomno eni kulturno najbogatejših in pesniško najbolj živih starih prestolnic Evrope, pripravili predstavitev sodobne slovenske umetnosti, za katero upamo, da bo postala tradicionalna in bo omogočila, da se stiki med Poljsko in Slovenijo prav prek umetnosti in poezije, ki verjetno v obeh kulturah pomeni njun najvišji izraz, vzajemno razvijejo in bogatijo še naprej. Zlati čoln je torej znak tega poglobljenega sodelovanja dveh ustvarjalno močnih narodov, ki si delita starodaven skupen jezikovni in kulturni izvor, in simbolizira gibanje, sledenje tokovom in večno spreminjanje enakega, živi ogenj v srcu ljudi, ki delijo skupno evropsko usodo.

(Iztok Osojnik, Literarno društvo IA – soorganizator festivala)